Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2010

Đại Bi Thập Chú

Đại Bi Thập Chú

Tán Phật

Pháp Vương vô thượng tôn
Tam giới vô luân thất
Thiên nhơn chi đạo sư
Tứ Sanh chi từ phụ
Ư nhất niệm quy y
Năng diệt tam kỳ nghiệp
Xưng dương nhược tán thán
Ức kiếp mạc năng tận .

Quán Tưởng

Năng lễ,sở lễ tánh không tịch
Cảm ứng đạo giao ,nan tư nghì
Ngã thử đạo tràng như Đế Châu
Thập phương chư Phật ảnh hiện trung
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền
Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ

Chí tâm đảnh lễ :Nam mô tận hư không biến pháp giới quá,hiện ,vị lai thập phương chư Phật Tôn Pháp,Hiền Thánh Tăng ,thường trụ Tam Bảo .(1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ :Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ,Đương lai hạ sanh Di Lạc Tôn Phật ,Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ,Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát ,Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát ,Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát .(1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ :Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật,Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ,Đại Thế Chí Bồ Tát ,Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát ,Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát .(1 lạy)

Tán LƯ -HƯƠNG

Lư hương xạ nhiệt
Pháp giới mông huân
Chư Phật hải hội tất diêu văn
Tuỳ xứ kiết tường vân
Thành ý phương ân
Chư Phật hiện toàn thân .
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát ma ha tát (3 lần )
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần )

Kệ Khai Kinh :
Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu
Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay nghe thấy chuyên trì tụng
Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu .

ĐẠI BI CHÚ

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần )

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

Nam mô a rị da,bà lô yết đế thước bác ra da,Bồ đề tát đoả bà da,ma ha tát đỏa bà da,ma ha ca lô ni ca da,án,tát bàn ra phạt duệ số đát ma đát toả .
Nam mô tất kiết lật đoả ,y mông ra rị da ,bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà .
Nam mô na ra cẩn trì hê rị,ma ha bà đa sa mế ,tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng ,tát bà tát da, na ma bà tát da, na ma bà già ,ma phạt đạt đậu ,đát điệt tha,án a bà lô hê lô ca đế,ca ra đế ,di hê rị ,ma ha bồ đề tát đỏa ,tát bà tát bà ,ma ra ma ra ,ma hê ma hê, rị đà dựng ,cu lô cu lô kiết mông ,độ lô độ lô ,phạt xà ra đế ,ma ha phạt xà ra đế ,đà ra đà ra ,địa rị ni thất Phật ra da, dá ra dá ra .Ma mạ phạt ma ra ,mục đê lệ ,y hê di hê ,thất na thất na,a ra sâm Phật ra xá lợi ,phạt sa ,phạt sâm,Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra ,hô lô hô lô hê ly,ta ra ta ra,tất rị tất ri, tô rô tô rô,bồ đề dạ bồ đề dạ ,bồ đà dạ bồ đà dạ ,di đế rị dạ ,na ra cẩn trì địa rị sắc ni na ,ba dạ ma na ta bà ha .Tất đà dạ ta bà ha,Ma ha tất đà dạ ta bà ha,Tất đà dủ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha .Na ra cẩn trì ta bà ha .Ma ra na ra ta bà ha ,tất a tăng a mục khê da ,ta bà ha .Ta bà ma ha,a tất đà dạ ta bà ha .Giả kiết ra a tất đà dạ ,ta bà ha .Ba đà ma yết tất đà dạ ,ta bà ha,Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ,ta bà ha .ma bà lị thắng yết ra dạ ta bà ha .
Nam mô hắc ra đát na,đa ra dạ da .Nam mô a rị da ,bà lô yết đế,thước bàng ra dạ ,ta bà ha .Án ,tất điện đô, mạng đa ra,bạt dà dạ ,ta bà ha .

THẬP CHÚ

1/ Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni :

Nam mô Phật đà da
Nam mô Đạt ma da
Nam mô Tăng dà da
Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát ,cụ đại bi tâm giả .Đát điệt tha
Án chướt yết ra phạt để ,chấn đa mạc ni, ma ha bát đẳng mế,rô rô rô rô ,để sắc tra ,thước ra a yết rị ,sa dạ hồng phấn ta ha .
Án,bát đạp ma chấn đa mạc ni ,thước ra hồng
Án ,bát lặc ;đà bát đẳng mế hồng .

2/ Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú :

Nẳng mồ tam mãn đa ,mẫu đà nẫm A bát ra để ,hạ đa xá ta nẳng nẫm .Đát điệt tha ,Án khê khê ,khê hế, khê hế ,hồng hồng ,nhập phạ ra ,nhập phạ ra ,bát ra nhập phạ ra ,bát ra nhập phạ ra ,để sắc sá ,để sắc sá ,sắc trí rĩ ,sắc trí rị ,ta phấn tra ,ta phấn tra ,phiến để ca,thất rị duệ ,ta phạ ha .

3/ Công Đức Bảo Sơn Thần Chú :

Nam mô Phật đà da
Nam mô Đạt ma da
Nam mô Tăng dà da
Án ,Tất đế hộ rô rô,tất đô rô,chỉ rị ba ,kiết rị bà ,tất đạt rị ,bố rô rị ,ta phạ ha .

4/ Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú :

Khế thủ quy y tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất cu chi .
Ngã kim xưng tán đại Chuẩn Đề ,duy nguyện từ bi thùy gia hộ .
Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề ,cu chi nẫm ,đát diệt tha .
Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ,ta bà ha .

5/ Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni :

Án, nại ma ba cát ngoả đế ,a ba ra mật đạp ,a ưu rị a nạp ,tô tất nể ,thiệt chấp đạp ,điệp tả ra tể dã,đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế tam dược tam bất đạt dã đát nể dã tháp .
Án, tát rị ba ,tang tư cát bị,bót rị thuật đạp ,đạt ra mã đế ,cả cả nại tang mã ngột cả đế ,ta ba ngoả ,tỷ thuật đế ,mã hắt nại dã ,bát rị ngoả rị tá hắt .

6/ Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn :

Nam mô bạt dà phạt đế,bệ sát xả, lụ rô thích lưu ly,bát lặt bà,hắt ra xà dã ,đát tha yết đa da, a ra hắt đế ,tam miệu tam bột đà da .Đát điệt tha ,Án ,bệ sát thệ ,bệ sát thệ ,bệ sát xả ,tam một yết đế tá ha .

7/ Quán Âm Linh Ngôn Chơn Ngôn :

Án, ma ni bát di hồng ,ma hắt nghê nha nạp ,tích đô đặt ba đạt ,tích đặt ta nạp ,vi đạt rị cát ,tát nhi cáng nhi tháp ,bốc rị tất tháp cát nạp ,bổ ra nạp ,nạp bốc rị, thưu thất ban nạp,nam ma lô kiết ,thuyết ra da ,tá ha .

8/ Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn :

Ly bà ly bà đế,cầu ha cầu ha đế,dà ra ni đế ,ni ha ra đế,tỳ lê nể đế ,ma ha dà đế,chơn lăng càng đế,ta bà ha .

9/ Vãnh Sanh Tịnh Độ Thần Chú :

Nam mô a di đà bà dạ ,đa tha dà đa dạ,đa địa dạ tha
A di rị đô bà tỳ ,
A di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị đa tỳ ca lan đế
A di rị đa tỳ ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha .

10/ Thiên Thiên Nữ Chú :

Nam mô Phật đà ,
Nam mộ Đạt mạ
Nam mô Tăng dà
Nam mô thấy lỵ , ma ha đề tỷ da ,đát nễ dã tha ,ba lỵ phú lầu na gia’ lỵ,tam mạn đà ,đạt xá ni, ,ma ha tỷ ha ra dà đế,tam mạn đà ,tỳ ni dà đế ,ma hê ca rị dã,ba nể ba ra ,ba nể tát rị phạ lặt tha ,tam mạn đà ,tu bác lê đế ,phú lệ na ,a rị na ,đạt mạ đế ,ma ha tì cổ tất đế, ma ha Di Lặc đế ,lâu phả tăng kỳ đế ,hê đế tỷ ,tăng kỳ hê đế,tam mạn đà ,a tha a nậu ,đà la ni .

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba la mật đa thời ,chiếu kiến ngũ uẩn giai không ,độ nhất thiết khổ ách .

Xá Lợi Tử !Sắc bất dị không ,không bất dị sắc ,sắc tức thị không ,không tức thị sắc ,thọ tưởng hành thức ,diệt phục như thị .

Xá Lợi Tử !Thị chư pháp không tướng, bất sanh ,bất diệt, bất cấu ,bất tịnh ,bất tăng ,bất giảm .Thị cố không trung vô sắc ,vô thọ ,tưởng ,hành ,thức,vô nhãn ,nghĩ ,tĩ,thiệt ,thân ,ý ,vô sắc ,thinh ,hương , vị ,xúc ,pháp ;vô nhãn giới,nãi chí vô ý thức giới ,vô vô minh diệt ,vô vô minh tận ,nãi chí vô lão tử ,diệc vô lão tử tận ;vô khổ ,tập diệt ,đạo ;vô trí diệc vô đắt .Dĩ vô sở ,đắc cố bồ đề tát đoả ,y Bát Nhã ba la mật đa cố ,tâm vô quái ngại ,vô quái ngại cố , vô hữu khủng bố viễn ly,điên đảo mộng tưởng ,cứu cánh Niết Bàn ,Tam thế ,chư Phật ,y Bát nhã ba la mật đa cố ,đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề .Cố tri Bát nhã ba la mật đa ,thị đại thần chú ,thị đại minh chú,thị vô thượng chú ,thị vô đẳng đẳng chú ,năng trừ nhất thiết khổ ,chơn thiệt bất hư . Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú,tức thuyết chú viết :”Yết đế ,yết đế ,ba la yết đế ,ba la tăng yết đế,bồ đề tát bà ha ” .

Tán Phật

A Di Đà Phật thân kim sắc
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân
Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di
Hám mục trừng thanh tứ đại hải
Quang Trung hóa Phật vô số ức
Hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên
Tứ thập Bát nguyện độ chúng sinh
Cứu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật (3 lần )

Nam Mô A Di Đà Phật ( niệm nhiều ít tùy ý)

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.(3 lần)
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.(3 lần)
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.(3 lần)
Nam Mô Thanh Tịnh ĐạI Hải Chúng Bồ Tát .(3 lần)

Hồi Hướng

Phúng kinh công đức thù thắng hạnh
Vô biên thắng phước giai hồi hướng
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ
Thế thế thường hành Bồ tát đạo
Nguyện sanh tây phương tịnh độ trung
Cứu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ
Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng giữ chúng sinh
Giai Cộng thành Phật Đạo

Tam Quy Y

Tự quy y Phật :đương nguyện chúng sanh,thể giải đại đạo ,pháp vô thượng tâm .(1lạy)
Tự quy y Pháp : Đương nguyện chúng sanh ,thâm nhập kinh tạng ,trí huệ như hải .(1lạy).
Tự quy y Tăng :đương nguyện chúng sanh ,thống lý đại chúng,nhứt thiết vô ngại . (1lạy).


KINH CỨU KHỔ

Nam mô đại từ đại bi quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát .

Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát .Bá thiên vạn ức Phật ,hằng hà sa số Phật ,vô lượng công đức Phật ,Phật cáo A-nan ngôn ,thử kinh đai thánh năng cứu ngục tù ,năng cứu trọng bệnh ,năng cứu tam tai ,bá nạn khổ .Nhược hữu nhơn tụng đắc nhất thiên biến ,nhất thân ly khổ nạn ,tụng đắc nhất vạn biến ,hiệp gia ly khổ nạn .Nam mô Phật lực oai ,Nam mô Phật lục hộ ,xử nhơn vô ác tâm,lịnh nhơn thân đắc độ ,hồi quang Bồ tát ,hồi thiện Bồ Tát a nậu đại thiên vương chánh điện Bồ Tát ,ma kheo ma kheo thanh tịnh tuỳ kheo ,quan sự đắc tấn,tụng sự đắc ưu .Chư đại Bồ tát ,ngũ bá A La hán cứu độ đệ tử ….nhất thân ly khổ nạn tự ngôn Quán Thế Âm anh lạc ,bất tu giải cần độc bá thiên vạn biến tai nạn tự nhiên đắc giải thoát, tin thọ phụng hành .Tức thuyết chơn ngôn viết : Ly bà ly bà đế ,cầu ha cầu ha đế,dà ra ni đế,ni ha ra đế, tỳ lê nể đế ,ma ha dà đế ,chơn lăng càng đế,ta bà ha .

(Kinh này mỗi thời đọc ba biến)
Được phước Thọ trừ Tai nạn .